Komunale

PROGRAMI PUNË E DOBISHME – KOMUNALE

 

 • Sigurimi / plotësimi i
  • veprimtarisë edukative – arsimore
  • shërbimeve shëndetësore
  • shërbimeve për kujdes

për personat e moshuar, personat me shikim të dëmtuar, personat me dëgjim të dëmtuar, personat me pengesa trupore, mendore dhe/ose invaliditet të kombinuar, personat materialisht të pasiguruar, fëmijë dhe shfrytëzues tjerë përmes sigurimit të shërbimeve për përkujdesje ditore në qendrat ditore, ofrimi i ndihmës në kushte shtëpiake, ndihmës në natyrë përmes donacioneve dhe lloje tjera të kujdesit.

 • Plotësimi i resurseve njerëzore në institucione / organizata të caktuara
  • gjatë inkorporimit të sistemit të ri të sigurimit të shërbimeve – qendra ditore për persona me lloj të caktuar të invaliditetit, persona të moshuar dhe shfrytëzues të tjerë, qendra për përkujdesje, shtëpi për strehim dhe ngjashëm.
  • zgjerimi i përfshirjes së shërbime të siguruara për personat e moshuar, personat me shikim të dëmtuar, personat me dëgjim të dëmtuar, personat me pengesa trupore, mendore dhe/ose invaliditet të kombinuar, personat materialisht të pasiguruar, fëmijë dhe shfrytëzues tjerë.
  • përmes ofrimit të informatave plotësuese për realizimin e të drejtave të caktuara (ndihmë gjatë aplikimit, paraqitjes së dokumentacionit, kompletimit të dokumenteve, etj.).
 • Kujdes më i madh për mjedisin jetësor (informimi i popullatës për përfitimet nga shfrytëzimi i preparateve përkatëse për mbrojtjen e kulturave bujqësore/pemëtarisë dhe përfitimet mbi shëndetin, informim për përfitimet nga shfrytëzimi përkatës i resurseve ujore, etj.).

 

 • Zhvillimi i komunës dhe të tjera (informimi për metodat e reja, shërbimet e reja, institucionet e reja, organizatat e reja, planet e reja, strategjitë zhvillimore midis popullsisë së komunës)

Cilat janë përfitimet e komunës:

 

 • angazhimi dhe sigurimi i përfshirjes sociale të personave të cilët më vështirë përfshihen në tregun e punës përmes angazhimit me punë me orar të shkurtuar të punës, me qëllim të fitimit të aftësive të caktuara .
 • rritja e ofertës së shërbimeve sociale, në përputhje me nevojat e popullsisë.
 • ndihmë për banorët e territorit të vetëqeverisjes lokale, përmes sigurimit të shërbimeve nga sfera sociale.

 

Për më shumë informacione rreth Programit “Punë e dobishme – komunale” mund të drejtoheni në Qendrën e Punësimit dhe/ose në Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale, në komunën Tuaj ose në ueb-faqet si vijojnë:

www.avrm.gov.mk; www.mtsp.gov.mk www.samovrabotuvanje.mk

 

Comments are closed