III. Aplikimi dhe seleksionimi i shfrytëzuesve të fundit dhe personave të papunësuar

Cilët persona të papunësuar mund të aplikojnë për pjesëmarrje në Programin Punë me dobi – komunale?

Të gjithë personat e papunësuar, të cilët janë evidentuar si kërkues aktiv të punës më së paku një ditë para shpalljes së konkursit dhe të cilët njëkohësisht janë pjesë të njërit prej grupeve vulnerabile të popullsisë, si vijon:
• presona të rinj deri në moshën 29 vjeçare me kualifikime të ulëta
• viktima të dhunës në familje
• fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror
• persona të pastrehë
• ish-përdorues të drogave
• prindër të fëmijëve në rrugë
• prindër të vetëm
• romë
• persona të dënuar pas daljes nga institucioni ndëshkues-korrektues
• persona të papunësuar të evidentuar në APRM më së paku 1 vit
• persona të papunësuar të rinj të evidentuar në APRM më së paku 6 muaj
• prindër të fëmijëve me pengesa në zhvillim
• prindër të 3 dhe më shumë fëmijëve

A do të ketë konkurs për angazhimin me punë të personave të papunësuar në kuadër të Programit Punë me dobi – komunale dhe ku do të publikohet i njëjti?

Po, ekziston konkurs për persona të papunësuar. Shpallja e konkursit është obligim i komunës dhe qendrës kompetente për punësim. Konkursi për angazhimin me punë të personave të papunësuar publikohet në tabelën e shpalljes të Qendrës kompetente për punësim, Qendrës ndërkomunale për punë sociale, të Komunës dhe në vende të tjera përkatëse sipas nevojës. Kohëzgjatja e konkursit për aplikimin e personave të interesuar të papunësuar zgjatë 10 ditë pune.

Çka nëse nuk paraqiten persona të papunësuar nga target grupet e cekura të cilët i kanë kualifikimet/arsimin/aftësitë e nevojshme?

Nëse nuk ka aplikuar person nga profili i nevojshëm brenda kohëzgjatjes së konkursit publik, APRM-QP bëjnë ndërmjetësimin e evidencës së personave të punësuar të APRM me ç’rast përparësi do të kenë personat e cekur si target grup në aplikimin e NJVL-ve të nënvizuara dhe Qytetit të Shkupit.

Cili është numri maksimal i personave të papunësuar të cilët mund të angazhohen nga ana e komunës, në kuadër të Programit?

Numri maksimal i personave të cilët mund të mbështeten në nivel të komunës është 15 persona.

Sipas ndryshimeve të Ligjit për mbrojtje sociale, personi përfitues i asistencës sociale në para mund të angazhohet 3 muaj brenda vitit kalendarik, të cilit gjatë kësaj periudhe kohore i pezullohet e drejta e shfrytëzimit të asistencës sociale në para. Për periudhë më të gjatë se 90 ditë personi e humb të drejtën e shfrytëzimit të asistencës sociale në para dhe ndëshkohet me 1 vit ndalim të përfitimit të asistencës sociale. Kjo a nënkupton se me përfshirjen e personave të grupeve vulnerabile, përfitues të asistencës sociale në para, se ata do ta humbin statusin e personit përfitues të asistencës sociale në para?

Jo. Përfituesit e asistencës sociale, gjatë kohëzgjatjes së angazhimit me punë, e ruajnë të drejtën e përfitimit të asistencës sociale.

Kjo theksohet edhe në Rregulloren e mënyrës së përcaktimit të gjendjes së të ardhurave, pronës dhe të drejtave pronësore të amvisërisë, përcaktimit të bartësit të së drejtës dhe dokumentacionit të nevojshëm për realizimin dhe përfitimin e të drejtës së asistencës sociale në para (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 54/13, 126/13 dhe 11/15), neni 2 nga i njëjti.

Personat e papunësuar të cilët do të angazhohen në këtë Projekt, a duhet të kenë arsim adekuat?

Po. Kualifikimet e nevojshme, njohuritë dhe aftësitë që duhet t’i posedojnë personat e papunësuar janë përcaktuar sipas specifikës dhe përshkrimit të detyrave të punës në Projekt.
Në këtë fazë është i domosdoshëm koordinimi edhe me të punësuarit në Qendrën kompetente për punësim dhe Qendrën ndërkomunale për punë sociale, të cilët mund të japin kontribut të madh në përcaktimin e kualifikimeve, aftësive, njohurive dhe përgatitjes për punë të personave të papunësuar të target grupit.

Për personat e papunësuar, të cilët do të angazhohen në Projekt, a parashikohen trajnime, këshillime ose kurse që do të organizoheshin para realizimit të Projektit?

Po, ekziston mundësia e këtillë.
Gjatë bisedimeve, të cilat mund të realizohen edhe gjatë përgatitjes së Formularit për aplikim, përcaktohet edhe nevoja e këshillimit paraprak, kursit ose trajnimit të personave të papunësuar.
Nevoja e këtillë duhet të specifikohet dhe parashikohet në Formularin e aplikimit.

Kur fillojnë aktivitetet për zgjedhjen e personave që do të angazhohen me punë dhe kur këta persona fillojnë me detyrat e tyre të punës dhe me punë në terren?

Zgjedhja e personave të papunësuar, të cilët do të angazhoheshin me punë bëhet nga lista e personave të papunësuar të cilët kanë paraqitur interesim për të marrë pjesë në Program dhe të cilët kanë aplikuar në konkursin e shpallur për persona të papunësuar.
Angazhimi me punë i personave fillon pas nënshkrimit të Marrëveshjes midis personave të zgjedhur të papunësuar dhe komunës.

Cila është procedura nëse personi i seleksionuar i papunësuar heq dorë nga angazhimi i tij i mëtutjeshëm në Program?

Nëse gjatë trajnimit fillestar personi i seleksionuar vendos të heq dorë nga angazhimi i tij, atëherë zëvendësohet me person tjetër, i cili i përgjigjet profilit të nevojshëm për realizimin e aktiviteteve të parashikuara.

Nëse gjatë kohëzgjatjes së shpalljes publike nuk paraqitet asnjë person nga ai profil, APRM-QP ndërmjetëson në evidentimin e personave të papunësuar në APRM, me ç’rast përparësi do të kenë personat e cekur si target grup në aplikimin e NJVL-ve të nënvizuara dhe Qytetit të Shkupit.

Cila është lartësia e kompensimit të personave që do të marrin pjesë në realizimin e detyrave të punës të parashikuara me Programin ?

Bruto kompensimi është 6.200,00 denarë, që e përfshin edhe pagesën e tatimit personal të të ardhurave dhe sigurimin në rast të aksidentit gjatë punës dhe sëmundjes profesionale.

Si dhe kush e bën pagesën e mjeteve?

Pagesën e mjeteve të personave e bën komuna në bazë mujore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *