III. Faza e përpilimit të mini biznes planit

Kush i vlerëson biznes planet?

Vlerësimi i biznes planeve të paraqitura zbatohet nga ana e Komisionit Ekspert për Mikro-Kreditim.

Si do ta kuptoj informatën se a është vlerësuar pozitivisht mini biznes plani im dhe a do të mbështetet nga Programi Vetëpunësimi i personave me aftësi të kufizuara?

Pas përfundimit të vlerësimit dhe seleksionimit të mini biznes planeve më të mira, lista e kandidatëve më të suksesshëm do të publikohet në tabelën e shpalljeve të Qendrës për Punësim prej ku vjen kandidati, si dhe në ueb-faqet e APRM www.avrm.gov.mk dhe www.samovrabotuvanje.mk.

Në rast se nuk jam i kënaqur nga vlerësimi i biznes planit tim, a kam mundësi për kundërshtim?

Po. Nëse kandidati nuk është i kënaqur nga vlerësimi i Komisionit, ka të drejtë të paraqes kundërshtim me shkrim deri te qendra përkatëse e APRM në afat prej 5 ditësh.

A guxoj ta ndryshojë idenë gjatë kohës së përpilimit të mini biznes planit?

Biznes ideja tanimë e përpunuar në fazën e trajnimeve nuk mund të ndryshohet në fazat e ardhshme të projektit.Pjesëmarrësit e Programit, të mbështetur dhe në koordinim me mentorët, gjatë kohës së trajnimit të planifikuar për zhvillimin e biznes idesë, kanë mundësit të marrin vendim për biznesin të cilin kanë dëshirë ta udhëheqin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *