V. Faza e furnizimit të pajisjes dhe/ose materialeve

Mjetet e fituara nga granti a mund t’i marrë si para të gatshme ose në kesh?

Jo. Në përputhje me kushtet e Programit, mjetet e grantit mund të shfrytëzohen vetëm për furnizimin e pajisjes ose materialeve/repromaterialeve sipas specifikimit nga biznes plani i hartuar, i cili është pjesë përbërëse e Marrëveshjes.

Sa është lartësia e grantit?

Lartësia e granit është 270.000 denarë për furnizimin e pajisjes dhe/ose materialeve, në përputhje me specifikimin e biznes planit të miratuar, i cili është pjesë përbërëse e Marrëveshjes.

A mund të furnizojë pajisje dhe repromateriale, ndërkaq të njëjtat paraprakisht nuk janë paraparë në biznes planin

Po, mundet. Furnizimet bëhen sipas specifikimit të biznes planit të hartuar, i cili është pjesë përbërëse e Marrëveshjes.
Në bazë të ndryshimeve, paraqitni kërkesë për ndryshimin e furnizimit të pajisjes ose materialeve, ndërkaq nëse e njëjta është në përputhje me qëllimet, si dhe në drejtim të realizimit të biznes planit të parashikuar, me procedurë të posaçme mund të bëhet ndryshimi i furnizimit të pajisjes/materialeve.

Çka mund të furnizoj me paratë e grantit?

Në përputhje me kushtet e Programit, me mjetet e grantit mund të furnizohet pajisje dhe/ose materiale në përputhje me specifikimin e biznes planit të miratuar, i cili është pjesë përbërëse e Marrëveshjes.

A ekziston afat për shfrytëzimin e mjeteve ose mund t’i shfrytëzoj në çdo kohë deri në skadimin e vlefshmërisë së Marrëveshjes?

Po. Afati i shfrytëzimit të mjeteve do të përcaktohet në bashkëpunim me QP dhe Koordinatorin e Monitorimit të UNDP. Gjithsesi, se çdo pjesëmarrës i Programit duhet ta ketë parasysh se mjetet e grantit duhet të shfrytëzohen në afat sa më të shkurtër pas nënshkrimit të Marrëveshjes.

Me mjetet e grantit a mund t’i mbuloj shpenzimet e qirasë, shpenzimet komunale, faturat për shpenzime rrjedhëse, lejet dhe licencat për punë?

Јо.

Në përputhje me kushtet e Programit, mjetet e grantit mund të shfrytëzohen vetëm për furnizimin e pajisjes dhe ose materialeve.

Kur mund ta pranojmë pajisjen dhe materialet e furnizuara përmes Programit?

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së grantit, shfrytëzuesi mund të fillojë me realizimin e furnizimeve të pajisjes dhe/ose materialeve të planifikuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *